CÔNG TY CỔ PHẦN RASUC (RASUC, JSC.)

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN RASUC (RASUC, JSC.) ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam