CÔNG TY CỔ PHẦN RASUC (RASUC, JSC.) Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN RASUC (RASUC, JSC.) instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam